اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة السر ؟
  
  
طلب خدمة تطوع
Error opening /Portlets/Awareness/Volunteering/volunteering.faces.
The source of this error is:
javax.faces.FacesException: Could not get property value of component mainForm:religion
	at javax.faces.component._ComponentAttributesMap.getComponentProperty(_ComponentAttributesMap.java:389)
	at javax.faces.component._ComponentAttributesMap.get(_ComponentAttributesMap.java:232)
	at ae.gov.dcd.portal.web.customComponent.UIComboLOV.encodeCombox(UIComboLOV.java:60)
	at ae.gov.dcd.portal.web.customComponent.UIComboLOV.encodeBegin(UIComboLOV.java:45)
	at org.apache.myfaces.shared_impl.renderkit.RendererUtils.renderChild(RendererUtils.java:433)
	at org.apache.myfaces.shared_impl.renderkit.html.HtmlGridRendererBase.renderChildren(HtmlGridRendererBase.java:216)
	at org.apache.myfaces.shared_impl.renderkit.html.HtmlGridRendererBase.encodeEnd(HtmlGridRendererBase.java:98)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeEnd(UIComponentBase.java:536)
	at javax.faces.webapp.UIComponentTag.encodeEnd(UIComponentTag.java:495)
	at javax.faces.webapp.UIComponentTag.doEndTag(UIComponentTag.java:363)
	at org.apache.myfaces.shared_impl.taglib.UIComponentBodyTagBase.doEndTag(UIComponentBodyTagBase.java:54)
	at jsp_servlet._portlets._awareness._volunteering.__volunteering._jsp__tag7(__volunteering.java:792)
	at jsp_servlet._portlets._awareness._volunteering.__volunteering._jsp__tag2(__volunteering.java:309)
	at jsp_servlet._portlets._awareness._volunteering.__volunteering._jsp__tag0(__volunteering.java:219)
	at jsp_servlet._portlets._awareness._volunteering.__volunteering._jspService(__volunteering.java:176)
	at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:34)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:226)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:124)
	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:283)
	at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:26)
	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:42)
	at org.apache.beehive.netui.pageflow.PageFlowPageFilter.continueChainNoWrapper(PageFlowPageFilter.java:455)
	at org.apache.beehive.netui.pageflow.PageFlowPageFilter.runPage(PageFlowPageFilter.java:432)
	at org.apache.beehive.netui.pageflow.PageFlowPageFilter.doFilter(PageFlowPageFilter.java:284)
	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:42)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.invokeServlet(RequestDispatcherImpl.java:526)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.include(RequestDispatcherImpl.java:454)
	at com.bea.portlet.adapter.faces.context.ExternalContextImpl.dispatch(ExternalContextImpl.java:110)
	at org.apache.myfaces.application.jsp.JspViewHandlerImpl.renderView(JspViewHandlerImpl.java:234)
	at com.bea.portlet.adapter.faces.application.ViewHandlerImpl.renderView(ViewHandlerImpl.java:77)
	at org.apache.beehive.netui.pageflow.faces.internal.PageFlowViewHandler.renderView(PageFlowViewHandler.java:203)
	at org.apache.myfaces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:384)
	at com.bea.portlet.adapter.faces.FacesContentStubImpl.render(FacesContentStubImpl.java:316)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.content.FacesContent.beginRender(FacesContent.java:360)
	at com.bea.netuix.nf.ControlLifecycle$7.visit(ControlLifecycle.java:485)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:518)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walk(ControlTreeWalker.java:220)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:395)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:361)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:352)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.run(Lifecycle.java:326)
	at com.bea.netuix.nf.UIControl.render(UIControl.java:582)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.PresentationContext.render(PresentationContext.java:486)
	at com.bea.netuix.servlets.util.RenderToolkit.renderChild(RenderToolkit.java:146)
	at com.bea.netuix.servlets.jsp.taglib.RenderChild.doStartTag(RenderChild.java:62)
	at jsp_servlet._framework._skeletons._dcdskeleton_ar.__flowlayout._jspService(__flowlayout.java:252)
	at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:34)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:226)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:124)
	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:283)
	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:175)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.invokeServlet(RequestDispatcherImpl.java:528)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.include(RequestDispatcherImpl.java:454)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.application.laf.JspTools.renderJsp(JspTools.java:130)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.application.laf.JspControlRenderer.beginRender(JspControlRenderer.java:72)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.application.laf.PresentationControlRenderer.beginRender(PresentationControlRenderer.java:65)
	at com.bea.netuix.nf.ControlLifecycle$7.visit(ControlLifecycle.java:481)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:518)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walk(ControlTreeWalker.java:220)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:395)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:361)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:352)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.run(Lifecycle.java:326)
	at com.bea.netuix.nf.UIControl.render(UIControl.java:582)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.PresentationContext.render(PresentationContext.java:486)
	at com.bea.netuix.servlets.util.RenderToolkit.renderChild(RenderToolkit.java:146)
	at com.bea.netuix.servlets.jsp.taglib.RenderChild.doStartTag(RenderChild.java:62)
	at jsp_servlet._framework._skeletons._dcdskeleton_ar.__borderlayout._jspService(__borderlayout.java:353)
	at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:34)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:226)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:124)
	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:283)
	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:175)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.invokeServlet(RequestDispatcherImpl.java:528)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.include(RequestDispatcherImpl.java:454)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.application.laf.JspTools.renderJsp(JspTools.java:130)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.application.laf.JspControlRenderer.beginRender(JspControlRenderer.java:72)
	at com.bea.netuix.servlets.controls.application.laf.PresentationControlRenderer.beginRender(PresentationControlRenderer.java:65)
	at com.bea.netuix.nf.ControlLifecycle$7.visit(ControlLifecycle.java:481)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:518)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walkRecursiveRender(ControlTreeWalker.java:529)
	at com.bea.netuix.nf.ControlTreeWalker.walk(ControlTreeWalker.java:220)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:395)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.processLifecycles(Lifecycle.java:361)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.runOutbound(Lifecycle.java:208)
	at com.bea.netuix.nf.Lifecycle.run(Lifecycle.java:162)
	at com.bea.netuix.servlets.manager.UIServlet.runLifecycle(UIServlet.java:388)
	at com.bea.netuix.servlets.manager.UIServlet.processControlTree(UIServlet.java:301)
	at com.bea.netuix.servlets.manager.PortalServlet.service(PortalServlet.java:927)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:226)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:124)
	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:283)
	at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:26)
	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:42)
	at com.bea.p13n.servlets.PortalServletFilter.doFilter(PortalServletFilter.java:336)
	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:42)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.invokeServlet(RequestDispatcherImpl.java:526)
	at weblogic.servlet.internal.RequestDispatcherImpl.forward(RequestDispatcherImpl.java:261)
	at com.bea.portlet.compression.UrlCompressionServlet.forward(UrlCompressionServlet.java:283)
	at com.bea.portlet.compression.UrlCompressionServlet.service(UrlCompressionServlet.java:188)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:226)
	at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:124)
	at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:283)
	at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:26)
	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:42)
	at com.bea.portal.tools.servlet.http.HttpContextFilter.doFilter(HttpContextFilter.java:60)
	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:42)
	at com.bea.p13n.servlets.PortalServletFilter.doFilter(PortalServletFilter.java:336)
	at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:42)
	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3393)
	at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321)
	at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(Unknown Source)
	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2140)
	at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2046)
	at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1366)
	at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:200)
	at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:172)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor726.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:592)
	at javax.faces.component._ComponentAttributesMap.getComponentProperty(_ComponentAttributesMap.java:384)
	... 135 more
Caused by: javax.faces.el.PropertyNotFoundException: Bean: ae.gov.dcd.portal.dto.awareness.VolunteeringDTO, property: religion
	at org.apache.myfaces.el.PropertyResolverImpl.getPropertyDescriptor(PropertyResolverImpl.java:483)
	at org.apache.myfaces.el.PropertyResolverImpl.getPropertyDescriptor(PropertyResolverImpl.java:454)
	at org.apache.myfaces.el.PropertyResolverImpl.getProperty(PropertyResolverImpl.java:417)
	at org.apache.myfaces.el.PropertyResolverImpl.getValue(PropertyResolverImpl.java:82)
	at org.apache.myfaces.el.ELParserHelper$MyPropertySuffix.evaluate(ELParserHelper.java:532)
	at org.apache.commons.el.ComplexValue.evaluate(ComplexValue.java:145)
	at org.apache.myfaces.el.ValueBindingImpl.getValue(ValueBindingImpl.java:383)
	at javax.faces.component.UIOutput.getValue(UIOutput.java:77)
	... 139 more
جميع الحقوق محفوظة للإدارة العامة للدفاع المدني/ دبي 2018
آخر تيوليوللصفحة 16 يونيو 2018